Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach platformy FYRTEL.

Data publikacji: 20.07.2021

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Platformy FYRTEL oraz zasady dokonywania zamówień produktów i usług za pośrednictwem strony internetowej www.fyrtel.market.

2. FYRTEL to Platforma skupiająca lokalnych sprzedawców oraz usługodawców. Jej celem jest umożliwienie kupna i sprzedaży produktów i usług oferowanych przez zarejestrowane na Platformie podmioty poprzez pośrednictwo między Kupującymi a Sprzedawcami. Właścicielem Platformy FYRTEL i domeny www.fyrtel.market jest FYRTEL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000839138, numerem REGON: 385967382, numerem NIP: 7812008567.

3. W celu korzystania z Platformy FYRTEL należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem i Polityką Prywatności. Zarejestrowanie konta na Platformie FYRTEL oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności.  

4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Platformy FYRTEL, każdy jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu. Bez akceptacji Regulaminu korzystanie z Usług jest niemożliwe.

§2. DEFINICJE

1. Administrator, FYRTEL – spółka pod firmą „FYRTEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Bolesława Prusa 15/3, 60-819 Poznań, NIP: 7812008567, REGON: 385967382, Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000839138, e-mail: info@fyrtel.market.

2. Dane osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

3. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży produktu lub usługi, na warunkach określonych przez Sprzedawcę, w szczególności zawierająca cenę i opis oferowanego produktu lub usługi, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy.

4. Polityka prywatności – polityka prywatności dostępna pod adresem: www.fyrtel.market.

5. Regulamin – niniejszy dokument.

6. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

7. Platforma – serwis internetowy zamieszczony pod adresem www.fyrtel.market, poprzez który Administrator świadczy Kupującemu Usługi drogą elektroniczną opisane Regulaminem zamieszczonym pod adresem www.fyrtel.market, w szczególności usługę polegającą na umożliwieniu dokonywania Zamówień.

8. Sprzedawca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która na podstawie odrębnej umowy z Administratorem uzyskała możliwość zawierania umów z Kupującym za pośrednictwem Platformy.

9. Transakcja – umowa dotycząca nabycia produktu lub usługi pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

10. Usługi – wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną poprzez Platformę FYRTEL na rzecz Kupującego, tj. informowanie Kupującego o ofercie Sprzedawcy, pośrednictwo w zakresie składania zamówienia u Sprzedawcy oraz utworzenie konta Kupującego i zarządzanie nim.

11. Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej dokonująca zamówienia na Platformie FYRTEL. Kupującym jest zarówno osoba zarejestrowana na Platformie w procedurze Rejestracji, która uzyskała dostęp do usług świadczonych przez FYRTEL w ramach Platformy, na zasadach określonych w Regulaminie, jak i osobę, która dokonuje Transakcji na Platformie bez Rejestracji.

12. Zamówienie  procedura zawierania Transakcji pomiędzy Kupującym oraz Sprzedawcą.

§3. REJESTRACJA

1. Rejestracja na Platformie FYRTEL wymaga prawidłowego wypełnienia i wysłania przez Kupującego formularza rejestracyjnego, umieszczonego na Platformie, w celu założenia konta i zaakceptowania Regulaminu. Rejestracja na Platformie FYRTEL jest bezpłatna.

2. Rejestracja może też odbywać się poprzez wykorzystanie serwisu Facebook świadczony przez Facebook Ireland Ltd. lub inny podmiot, który administruje portalem internetowym www.facebook.com, lub przez serwis Google, świadczony przez Google LLC lub inny podmiot, który administruje portalem internetowym www.google.com. Jeżeli w ramach serwisu Facebook lub Google osoba dokonująca rejestracji złoży wszelkie oświadczenia woli niezbędne dla przekazania przez podmiot prowadzący serwis Facebook lub Google jej danych wymaganych dla założenia konta i zaakceptuje brzmienie Regulaminu, a oświadczenia te wraz z danymi wymaganymi do założenia konta dotrą do FYRTEL, konto zostanie założone.

3. Nie jest dozwolone podawanie w formularzu rejestracyjnym danych nieprawdziwych.

4. Nie jest dozwolone zakładanie konta Kupującego za pomocą automatu.

5. Konto zawiera dane podane przez Kupującego podczas rejestracji. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek z tych danych w czasie korzystania z Platformy FYRTEL, Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie je zaktualizować.

6. Dokonując rejestracji Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez FYRTEL w celu realizacji zamówień zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133, poz. 883).

§4. KONTO KUPUJĄCEGO

1. Administrator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Kupującego w ramach Platformy unikalne konto o nazwie wybranej przez Kupującego, z zastrzeżeniem nazw już zarejestrowanych w systemie.

2. Kupujący uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Kupujący zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

3. Administrator ma prawo do usunięcia lub zablokowania konta Kupującego, a także do zablokowania dostępu do Platformy, w następujących przypadkach:

a) w razie złożenia przez Kupującego zamówienia fikcyjnego lub fałszywego lub poprzez użycie fałszywych danych,

b) nieuprawnionego wykorzystania danych innej osoby lub wykorzystania posiadającego negatywną historię realizacji zamówień adresu dostawy lub konta Kupującego,

c) naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu,

d) braku środków na realizację zamówienia na rachunku powiązanym z elektronicznym środkiem płatności Kupującego,  

e) powzięcia przez Administratora uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że nazwa konta Kupującego jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora.

4. W przypadku usunięcia lub zablokowania konta Kupującego, Administrator ma prawo zaprzestać świadczenia Usług temu Kupującemu.

§5. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. FYRTEL umożliwia Kupującemu w ramach Usługi:

a) zapoznanie się z ofertą Sprzedawcy poprzez Platformę,

b) zamówienie produktu lub usługi u Sprzedawcy (z dowozem lub bez), na co składa się umowa sprzedaży za pośrednictwem Platformy FYRTEL, oraz

c) dokonanie płatności za zamówienie z momentem jego złożenia.

2. Stronami umów zawieranych za pośrednictwem Platformy jest Kupujący oraz Sprzedawca, podczas gdy FYRTEL działa jako pośrednik pomiędzy tymi stronami.

3. Od chwili otrzymania potwierdzenia złożenia zamówienia u wybranego Sprzedawcy, Sprzedawca jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. FYRTEL ani Sprzedawca nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia.

§6. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

1. Składanie zamówienia na produkt lub usługę za pośrednictwem Platformy FYRTEL następuje: 

a) poprzez konto: po zarejestrowaniu konta i zalogowaniu się na nim, lub

b) bez konieczności rejestrowania konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego na Platformie, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.

2. Złożenie zamówienia na produkt lub usługę następuje poprzez kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę”. Złożenie zamówienia jest potwierdzane każdorazowo poprzez wiadomość e-mail i ma charakter wyłącznie informacyjny. Transakcja zostaje zawarta i nabiera pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą mocy wiążącej z chwilą doręczenia na serwer poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenia przyjęcia zamówienia od Sprzedawcy. Za dzień doręczenia wiadomości elektronicznej e-mail dotyczącej potwierdzenie zamówienia uważa się dzień, w którym wiadomość ta wpłynęła na serwer poczty elektronicznej obsługujący adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu elektronicznym zamówienia. Wraz z zawarciem Transakcji dochodzi do zawarcia wiążącej umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. 

3. FYRTEL nie jest stroną Transakcji zawieranych pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą i nie odpowiada oraz nie gwarantuje ich wykonania przez strony Transakcji.

4. FYRTEL dokłada starań, aby informacje prezentowane na Platformie, dotyczące poszczególnych Sprzedawców były jak najbardziej aktualne, jednakże to Sprzedawca jest odpowiedzialny za aktualność oferty przedstawionej na Platformie. Także widoczny na Platformie czas realizacji zamówienia nie stanowi wiążącej oferty ze strony FYRTLA ani Sprzedawcy, a jedynie przybliżoną informację o szacunkowym czasie realizacji zamówienia, ustaloną m.in. na podstawie przeszłych czasów realizacji danego Sprzedawcy, godziny zamówienia, ilości zamówień, etc.

5. Przed złożeniem finalnego zamówienia Platforma przedstawi Kupującemu ostateczną, łączną cenę do zapłaty, na którą składać się będzie cena produktu lub usługi danego Sprzedawcy oraz ewentualna dodatkowa cena dostawy zamówienia. Po złożeniu zamówienia łączna cena do zapłaty nie ulega zmianie, chyba że Kupujący wprost wyrazi na to zgodę z uzasadnionej przyczyny, np. zmiany zamówienia. 

6. Podanie przez Kupującego jakichkolwiek danych charakteryzujących przedsiębiorcę, którymi są w szczególności nazwa firmy, forma prawna, numer NIP, numer REGON, numer KRS, skutkuje uznaniem, że Kupujący działa jako przedsiębiorca lub jego przedstawiciel.

7. Zamówienie uważane jest za złożone skutecznie z chwilą otrzymania przez Sprzedawcę i FYRTEL płatności, o czym FYRTEL powiadomi Kupującego. W razie problemów z płatnością zamówienie nie zostanie zrealizowane, o czym Kupujący zostaje niezwłocznie poinformowany.

8. W celu poprawnego korzystania z platformy oraz aplikacji rekomendowane jest korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek: Chrome, Safari, Opera, Firefox oraz systemów Android oraz iOS. 

9. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca poda przybliżony czas dostawy. Czas ten nie jest wiążącym elementem stosunku prawnego ani oferty pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, a jedynie niewiążącą informacją i uzasadnione jego przekroczenie nie stanowi nienależytego wykonania zobowiązań przez Sprzedawcę ani FYRTEL.

10. Zamówienia alkoholu są jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego kateringowej Umowy sprzedaży ze Sprzedającym na dostawę Towaru.

11. Miejscem zawarcia i realizacji kateringowej Umowy sprzedaży jest impreza zamknięta o czasie i miejscu dostarczenia przesyłki.

12. Sprzedający zleca Platformie FYRTEL, a Platforma FYRTEL przyjmuje do realizacji w imieniu Sprzedającego dostawę jego Towarów do Kupującego.

13. Dostawa Towaru, o którym mowa w pkt. 10 przez  Platformę FYRTEL może zostać zrealizowana po spełnieniu przez Kupującego wszystkich poniższych warunków:

- Kupujący musi być pełnoletni w momencie składania zamówienia,

- dostawa może być zrealizowana wyłącznie do rąk własnych Kupującego,

- dopełnione zostaną wszystkie obowiązki wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

14. W przypadku niespełnienia przez Kupującego któregokolwiek z warunków, o których mowa w pkt. 11 Platforma FYRTEL nie wyda towaru i zwróci go niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni kalendarzowych licząc od dnia niezrealizowanej dostawy, Sprzedającemu, w stanie nienaruszonym, na własny koszt.

15. Sprzedający zobowiązuje Platformę FYRTEL do dopełnienia w imieniu Sprzedającego obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a w szczególności obowiązków, o których mowa w Art. 15 pkt. 1 i pkt. 2 oraz Art. 16 pkt. 1 ustawy.

16. Sprzedający zobowiązuje Platformę FYRTEL do dostarczenia Towaru Sprzedającego wyłącznie pełnoletnim Zamawiającym do rąk własnych.

§7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

1. Niektórzy Sprzedawcy oferujący swoje produkty za pośrednictwem Platformy FYRTEL oferują także dodatkową usługę ich dostawy. W takim wypadku Sprzedawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostawę zamówionych przez Kupującego produktów. 

2. FYRTEL nie ponosi odpowiedzialności za dostawę produktów zamówionych za pośrednictwem Platformy FYRTEL.

§8. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

1. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówienie wyłącznie poprzez udostępniany na Platformie system płatności elektronicznej Przelewy24. 

2. Nie jest możliwa płatność poza Platformą, tj. płatność inna niż elektroniczna poprzez Platformę, a wszelkie sugestie, próby lub oferty płatności poza Platformą powinny być zgłaszane do Administratora.

3. Wszystkie ceny podane na Platformie są cenami brutto, tj. zawierają odpowiedni podatek VAT (podatek od produktów i usług).

4. Płatności elektroniczne mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez FYRTEL przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.

5. Płatności elektroniczne poprzez Platformę realizowane są poprzez zewnętrznych operatorów w zależności od wybranego przez Kupującego sposobu płatności.

6. Zapłata za zamówienie poprzez płatność elektroniczną uznana jest za dokonaną w momencie akceptacji transakcji w systemie operatora zewnętrznego i przesłania tej informacji od danego operatora płatniczego do FYRTEL.

7. W przypadku odrzucenia zamówienia przez Sprzedawcę lub FYRTEL przed jej realizacją i bez winy Kupującego, płatność za to zamówienie jest zwracana na konto Kupującego w terminie 14 dni roboczych od odrzucenia zamówienia.

8. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami u danego operatora zewnętrznego tych płatności, a FYRTEL nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość.

9. Proces autoryzacji i rejestracji elektronicznego środka płatniczego Kupującego może wymagać tymczasowego zablokowania małej kwoty na rachunku Kupującego powiązanym z tym środkiem płatniczym.

10. W zakresie płatności zastosowanie mają regulaminy odpowiednich operatorów płatności.

§9. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z KODÓW PROMOCYJNYCH

1. Kod promocyjny uprawnia Kupującego do uzyskania dodatkowych korzyści podczas składania Zamówienia. Te dodatkowe korzyści mogą przyjąć różną formę, zależnie od rodzaju kodu promocyjnego, może to być m.in.: zniżka procentowa lub kwotowa od kwoty łącznej zamówienia, zniżka w wysokości proporcjonalnej do kosztu dostawy, etc. Informacja o rodzaju kodu promocyjnego jest każdorazowo przekazywana przez FYRTEL przy wydawaniu tego kodu. 

2. Aby skorzystać z kodu promocyjnego, należy wprowadzić go przy składaniu Zamówienia na Platformie. Jeżeli kwota kodu promocyjnego przysługującego Kupującemu będzie równa lub niższa od kwoty zamawianego produktu lub usługi, to takie Zamówienie jest traktowane jako usługa o wartości 1 PLN brutto, jednocześnie niewykorzystana część przysługującej Kupującemu zniżki zostaje utracona. Jakakolwiek wypłata ekwiwalentu kodu promocyjnego w gotówce lub w innej formie nie jest możliwa.

3. Kody promocyjne promocyjny należy wpisać przy składaniu Zamówienia we wskazanym do tego miejscu i przed ostatecznym zatwierdzeniem zamówienia. Kod jest ważny dopiero, kiedy zostanie poprawnie zweryfikowany przez Platformę.

4. Niewykorzystany kod promocyjny na koniec okresu ważności traci ważność.

5. Przy składaniu Zamówienia Kupujący może wykorzystać tylko jeden Kod promocyjny. Kolejne kody promocyjne Kupujący może wykorzystać dopiero składając kolejne Zamówienie.

6. Kod promocyjny, który uległ zagubieniu lub kradzieży, nie może zostać wykorzystany, zabroniona jest również odsprzedaż kodu.

7. Jeśli zajdzie podejrzenie o nieuprawnionym użyciu kodu promocyjnego lub naruszeniu warunków Regulaminu, FYRTEL ma prawo tymczasowo zablokować lub trwale usunąć konto Kupującego i odmówić dostępu do Platformy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu nie przysługują żadne roszczenia dotyczące niewykorzystanych Kodów promocyjnych.

§10. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I KUPUJĄCEGO

1. Administrator zobowiązuje się do świadczenia Usług na Platformie FYRTEL. 

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Platformy;

b) wysyłania na adresy elektroniczne Kupujących komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług;

c) zaprzestania świadczenia Usług i skasowania konta Kupującego w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu lub w przypadku, gdy skuteczne świadczenie usług jest niemożliwe z winy Kupującego.

3. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Kupującego Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający uzasadnione interesy FYRTEL.

4. Zabronione jest pobieranie zawartości baz danych udostępnionych na Platformie FYRTEL i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w części.

5. Administrator zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne za pośrednictwem Platformy są objęte ochroną prawa autorskiego. Kupujący ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Administrator nie zezwala na kopiowanie, zwielokrotnianie, modyfikowanie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych na Platformie FYRTEL za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.

6. Kupujący zobowiązany jest do zabezpieczenia loginu i hasła dostępu swojego konta na Platformie FYRTEL przed dostępem osób nieuprawnionych.

§11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Administrator nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:

a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Kupującego z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

b)  informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Kupującego, a które nie pochodzą od FYRTEL;

c) utratę przez Kupującego danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora (działanie osób trzecich, siła wyższa);

d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, wynikające np. z powodu zawieszenia lub usunięcia konta Kupującego naruszającego Regulamin;

e) podania przez Kupującego nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta lub korzystaniu z Usług;

f) nieprzestrzegania przez Kupującego warunków Regulaminu;

g) jakiekolwiek szkody powstałe wskutek korzystania z Platformy FYRTEL przez Kupującego w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, w szczególności za ujawnianie haseł do konta, ujawnianie danych osobowych;

h) utratę środków płatniczych z przyczyn podmiotów trzecich;

i) błędy w przedstawianym na Platformie FYRTEL opisie oferty Sprzedawcy, które to błędy spowodowane zostały przez działanie lub zaniechanie Sprzedawcy, m.in. poprzez brak poinformowania FYRTEL o zmianie oferty lub podawanie informacji o ofercie niezgodnych ze stanem faktycznym.

2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działanie serwerów, na których znajdują się skrzynki pocztowe Kupującego, w szczególności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych wiadomości e-mail wysyłanych przez FYRTEL do Kupującego.

3. Kupujący nie powinien umożliwiać osobom trzecim dostępu do konta zarejestrowanego na Platformie FYRTEL. Za poufność, bezpieczeństwo, dokonane transakcje ze swojego profilu odpowiedzialny jest wyłącznie Kupujący, który zobowiązany jest także do niezwłocznego poinformowania Administratora o nieautoryzowanym wykorzystaniu jego profilu na Platformie przez osoby trzecie.

4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za pomyłki Kupującego przy składaniu zamówienia. 

5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodność dostarczonej dostawy z zamówieniem Kupującego. Za tę niezgodność i wynikające z tego konsekwencje wyłączną odpowiedzialność ponosi Sprzedający.

6. Administrator nie jest stroną zamówienia i nie jest odpowiedzialny za proces realizacji zamówienia, wraz z ewentualną dostawą zamówienia.

§12. USTAWOWE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zm. według stanu na 7.11.2018: Dz.U. z 2017 r. poz. 683) Konsument, który zawarł za pośrednictwem Platformy umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie przed jego upływem oświadczenia.

2. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

3. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy (koszty odesłania produktu do Sprzedawcy). Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego). Sprzedający dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Kupującego o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem płatności przez Sprzedającego. Sprzedający ma prawo wstrzymania się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia mu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

5. Uwaga dotycząca towarów spożywczych. Prawo Konsumenta do odstąpienia, o którym mowa w niniejszym paragrafie (§ 8) nie dotyczy

  1. rzeczy ulegających szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia
  2. rzeczy dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu
  3. W przypadku produktów spożywczych wykonanie prawa do odstąpienia, o którym mowa powyżej możliwe jest wyłącznie w odniesieniu do Towaru który nie został otwarty.

6. Informacje o odstąpieniu od Transakcji powinny być przesyłane także do wiadomości FYRTLA na adres odstapienie@fyrtel.market. Zaniechanie przesłania takiej informacji do FYRTLA pozostaje bez wpływu na jej skuteczność.

§13. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY

1. Wszelkie reklamacje, dotyczące funkcjonowania Platformy, można składać e-mailem na adres: reklamacje@fyrtel.market lub pisemnie na adres FYRTEL sp. z o.o. i powinny zawierać następujące dane: oznaczenie podmiotu składającego reklamację - imię nazwisko lub firma, przedmiot reklamacji, adres, adres e-mail, ewentualne dane rejestrowe (w wypadku przedsiębiorców) wraz z opisem zgłaszanych zastrzeżeń dotyczących Platformy.

2. W działaniu Platformy mogą występować przerwy spowodowane awariami technicznymi lub pracami modernizacyjnymi. FYRTEL dołoży starań, aby przerwy trwały możliwie jak najkrócej. 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. W przypadku ewentualnych braków w takim zgłoszeniu, FYRTEL jak najszybciej poinformuje o tym oraz wytłumaczy, jak takie braki uzupełnić, by poprawnie skompletować zgłoszenie.

§14. REKLAMACJE I ZWROTY DOTYCZĄCE TRANSAKCJI

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Transakcji powinny być załatwiane pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i przesyłane do wiadomości FYRTLA na adres e-mail reklamacje@fyrtel.market. Zaniechanie przesłania takiej reklamacji do FYRTLA pozostaje bez wpływu na jej skuteczność.

2. Każdy Sprzedawca może określić własną procedurę postępowania reklamacyjnego, w związku z czym Kupujący chcąc zgłosić reklamację dotyczącą Umowy Sprzedaży zobowiązany jest zapoznać się z zasadami postępowania reklamacyjnego obowiązującymi u danego Sprzedawcy i postępować zgodnie z tymi zasadami.

3. FYRTEL nie jest odpowiedzialny za działania związane z rozwiązaniem umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą, a Użytkownikiem, a jedynie umożliwia jego dokonania przy pomocy udostępnionych zarówno Sprzedawcy jak i Kupującemu narzędzi dostępnych na Platformie. Jeżeli komunikacja pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą odbywała się przy wykorzystaniu komunikatora udostępnionego na Platformie, każda ze stron postępowania reklamacyjnego (Kupujący, Sprzedający), w razie sporu powstałego w toku postępowania reklamacyjnego może zwrócić się do Usługodawcy o pomoc w jego rozwiązaniu, z tym zastrzeżeniem, że wszelkie uwagi, wskazówki i zalecenia Usługodawcy co do sposobu rozwiązania sporu i zakończenia postępowania reklamacyjnego nie mają charakteru wiążącego dla stron tego postępowania, a ostateczną decyzję w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji podejmuje każdorazowo Sprzedający.

§15. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE UMOWY

1. Niniejsza Umowa jest zawarta na czas nieokreślony. Jest ważna od momentu założenia konta na zamówienia za pośrednictwem Platformy FYRTEL i może być zakończona w każdym czasie przez Kupującego poprzez oświadczenie złożone pisemnie, drogą e-mail na adres info@fyrtel.market lub – jeśli Kupujący posiada konto na Platformie – poprzez kliknięcie przycisku „Usuń konto”.

2. Prawo do bezzwłocznego wypowiedzenia umowy z ważnych przyczyn pozostaje nienaruszone. Administrator może bezzwłocznie rozwiązać umowę zwłaszcza w przypadkach, gdy Kupujący:

a) umyślnie wpisał fałszywe dane w ramach oceniania,

b) podał fałszywe albo niekompletne dane przy rejestracji,

c) naruszył wielokrotnie inne umowne zobowiązania i nawet na żądanie Administratora nie zaprzestaje zaniedbywania tych obowiązków.

3. W przypadku, gdy umowa została rozwiązana przez Administratora, Kupujący nie ma prawa do zarejestrowania nowego konta, również pod innym imieniem lub inną nazwą.

§ 16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w każdej chwili bez podania uzasadnienia. Główne obowiązki, które muszą zostać spełnione przez strony Regulaminu, nie będą naruszane przez te zmiany.

2. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu (lub część któregokolwiek z postanowień) zostanie uznane przez sąd lub inny uprawniony organ jako nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem, pozostałe postanowienia pozostaną w mocy i w będą uznawane za obowiązujące i wiążące. Postanowienie uznane za nieważne, niewykonalne lub niezgodne z prawem zostanie zastąpione przez inne postanowienie, które najlepiej będzie odpowiadać ekonomicznemu i gospodarczemu celowi korzystania z Platformy FYRTEL.MARKET.

3. W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu Kupujący ma prawo rozwiązać niniejszą umowę z FYRTEL niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie Regulaminu. Jeżeli pomimo informacji o zmianie Regulaminu będzie korzystał z Aplikacji, to przyjmuje się, że zaakceptował on zmieniony Regulamin.

4. FYRTEL zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji Usług i zablokowania dostępu do Aplikacji w trybie natychmiastowym w przypadku naruszenia przez Kupującego postanowień Regulaminu.

5. Kupujący może przenieść swoje prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy jedynie za pisemną zgodą FYRTEL.

6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

FYRTEL sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000839138, numer REGON: 385967382, NIP: 7812008567.

Do góry