0

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Fyrtel Market Sp. z o.o.

Informacje ogólne

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, o których mowa w tym dokumencie, jest Fyrtel Market Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Jeżeli podane tu informacje nie są wystarczające, zachęcamy do kontaktu — gwarantujemy, że dołożymy wszelkich starań by wyjaśnić każdą sprawę. Nie wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych — pytania i wnioski możesz kierować do nas bezpośrednio pod adresem info@fyrtel.market lub ul. Bolesława Prusa 15/3, 60-819 Poznań.

Przepisy regulujące ochronę danych osobowych

Najważniejsze przepisy regulujące przetwarzanie twoich danych osobowych zawarte są w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Przywołując to rozporządzenie używamy skrótu „RODO”.

Twoje prawa

Zgodnie z RODO masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych (otrzymania ich kopii), sprostowania twoich danych (poprawiania błędnych danych), usunięcia zgodnie z zamieszczonymi niżej informacjami, ograniczenia przetwarzania twoich danych (na warunkach określonych w przepisach RODO), a także sprzeciwu wobec przetwarzania twoich danych (jednak tylko w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie tak zwanego prawnie uzasadnionego interesu). Masz również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Informacje o konkretnych sytuacjach

Piszesz do nas mejl lub inaczej kontaktujesz się z nami

Przetwarzamy twoje dane osobowe w celu udzielenia ci odpowiedzi i obsłużenia sprawy, jeśli podajesz je nam pisząc do nas mejl, wiadomość za pośrednictwem dowolnej naszej strony internetowej, innej platformy internetowej, dzwonisz, wysyłasz sms itp. Jeśli pytasz o ofertę naszych sklepów, możemy odpowiedzieć w ich imieniu lub przekazać im twoje zapytanie.

Podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegający na skutecznym i optymalnym komunikowaniu się z tobą, a także właściwym i optymalnym prezentowaniu naszej oferty. Nasz interes obejmuje również zarchiwizowanie sprawy w celu powrócenia do jej rozstrzygnięcia, a także w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. To samo dotyczy naszych sklepów: jeśli przekazujemy twoje dane, to robimy to ze względu na ich prawnie uzasadniony interes.

W tej sytuacji odbiorcami twoich danych mogą być: dostawcy naszych usług informatycznych (hosting), podmioty wspierające działanie naszych systemów informatycznych, nasi kontrahenci (właściciele sklepów), dostawcy usług telekomunikacyjnych, pocztowych i kurierskich, a także podmioty wspierające naszą działalność (np. prawnicy).

Twoje dane usuwamy, gdy załatwimy twoją sprawę. Możemy zachować je jednak na dłużej, jeśli uznamy, że jest to w naszym interesie, bo spodziewamy się, że będziemy chcieli wrócić do tej sprawy (archiwizacja), albo dlatego, że przewidujemy potrzebę dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami. W przypadku archiwizacji czas przechowywania danych będzie zależał od charakteru sprawy i będzie weryfikowany co najmniej co 5 lat. W przypadku dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami nie będzie dłuższy niż termin przedawnienia danego roszczenia.

Przypominamy, że wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu zawsze możesz wnieść sprzeciw. Jeśli twój interes będzie przeważał nad naszym, niezwłocznie zaprzestaniemy takiego przetwarzania.

Korzystasz z naszej strony na Facebooku

Prowadzimy swoją stronę w portalu Facebook. Na tym portalu jesteśmy administratorem twoich danych osobowych w zakresie ograniczonym do udostępnionych nam funkcjonalności portalu i twoich interakcji z naszą stroną. Chodzi tu o przetwarzanie twoich danych poprzez zarządzanie treścią naszej strony (moderowanie komentarzy, umieszczanie na stronie treści, które ciebie dotyczą, publikowanie odnośników oznaczających twoje konto na Facebooku itp.) oraz w bezpośredniej korespondencji, którą prowadzimy poprzez kanały Facebooka (np. Messenger).

Dane te przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który polega na optymalnym informowaniu o swojej działalności i prowadzeniu skutecznej komunikacji z klientami w mediach społecznościowych. Elementem tego jest wyświetlanie i publikowanie dotyczących ciebie treści. Jeżeli nasze działania ci nie odpowiadają, możesz wyrazić sprzeciw kontaktując się z nami w dowolnej formie.

Odbiorcami twoich danych będą inni użytkownicy naszej strony oraz sam Facebook. Mogą nimi być także nasi dostawcy innych usług informatycznych i podmioty wspierające nas w prowadzeniu naszej strony.

W przypadku treści umieszczonych na Facebooku nie podejmujemy systematycznego ich usuwania, a czynimy to jedynie w przypadku, gdy nie jesteśmy już zainteresowani publikacją tych treści i ewentualnym przetwarzaniem twoich danych osobowych. Pamiętaj, że na Facebooku możesz samodzielnie zarządzać treściami, które ciebie dotyczą. Możesz też w tej sprawie zwrócić się do nas.

Pamiętaj, że Facebook może zbierać znacznie więcej informacji o tobie niż my. Dotyczy to również informacji zbieranych przy użyciu cookies. Nad tym przetwarzaniem nie mamy kontroli i zależy ono jedynie od zasad określonych przez Facebooka. Facebook jest odrębnym administratorem danych osobowych. Regulamin Facebooka dostępny jest tutaj.

Kupujesz coś na naszej platformie

Robienie zakupów na naszej platformie wiąże się z zawarciem umowy na podstawie dostępnego na stronie regulaminu świadczenia usług. Taka umowa jest podstawą przetwarzania danych osobowych w celu jej zawarcia i realizacji (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych do umowy jest dobrowolne, ale jest warunkiem jej zawarcia, a co za tym idzie, zrobienia zakupów.

Kiedy kupujesz alkohol możemy zapytać cię o to, czy ukończyłeś (ukończyłaś) 18 lat. Ta informacja nie jest zapisywana i służy tylko dopuszczeniu cię do strony z ofertą sprzedaży alkoholu. Twoje oświadczenie jest warunkiem umożliwienia ci zamówienia alkoholu.

Wykonywanie umowy wiąże się z obowiązkami prawymi o charakterze rachunkowym i podatkowym. Dane włączone do wytworzonej w tym celu dokumentacji będą przetwarzane na podstawie regulujących te obowiązki przepisów prawa (co przewiduje art. 6 ust. 1 lit. (c) RODO).

Wykonywanie ewentualnej umowy może wiązać się z powstaniem roszczeń po którejś ze stron. Po realizacji umowy wciąż możemy przetwarzać twoje dane osobowe celem dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Takie przetwarzanie twoich danych będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku uprawdopodobnienia roszczeń lub ustalenia przez nas istotnego ryzyka ich wystąpienia.

Dane możemy przechowywać w celu zarchiwizowania informacji mającej dla nas uzasadnione, faktycznie lub potencjalnie istotne znaczenie. Podstawą takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegający na ochronie informacji, która wciąż może służyć osiąganiu innych, prawnie uzasadnionych celów.

Odbiorcami danych są albo mogą być: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej, 2) dostawcy innych usług elektronicznych, w ramach których przekazujemy sobie dane, 3) podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, 4) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 5) podmioty świadczące usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.), 6) podmioty, których udział w przetwarzaniu danych wynika z zawartej umowy, a w szczególności dostawca platformy służącej realizacji płatności oraz sklepy, które prezentują swoje towary i usługi na naszej platformie.

Zarówno dostawca platformy służącej realizacji płatności jak i sklepy, które prezentują swoje towary i usługi na naszej platformie są odrębnymi administratorami twoich danych osobowych. Zgodnie z regulaminem usług, udostępnimy im twoje dane, gdy składasz zamówienie i je opłacasz. Dostawcą platformy jest PayPro S.A. (Przelewy24). Regulamin usług spółki znajduje się tutaj. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez sprzedawcę znajduje się na jego stronie internetowej lub w lokalu.

Twoje dane przetwarzamy do momentu rozwiązania umowy, czyli zrealizowania zakupów, jednak:
- W przypadku dokumentacji rachunkowo – podatkowej twoje dane będą zachowane przez 6 lat od sporządzenia ostatniego dokumentu, do końca roku kalendarzowego.
- W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami twoje dane będą przetwarzane co najmniej do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zakończenia wszystkich postępowań sądowych lub egzekucyjnych.
- W przypadku zachowania danych w celach archiwalnych do czasu, gdy dane staną się zbędne ze względu na zakładane i związane z archiwizacją cele. Przyjmujemy, że nie powinno to się stać później niż w ciągu 10 lat.
- Dane, które staną się zbędne dla realizacji celu dla którego zostały zebrane, zostaną usunięte niezwłocznie.

Jesteś odbiorcą zakupów z naszej platformy

Możemy przetwarzać twoje dane jako osoby, która została wskazana do odbioru zamówienia. W takim przypadku przetwarzamy twoje dane jedynie w celu prawidłowe dostarczenia zakupów. Podstawą takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegający na wykorzystaniu do realizacji umowy instytucji pełnomocnictwa.

Możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu twoich danych osobowych. W tym celu skontaktuj się z nami wybranym kanałem komunikacji. Zgodnie z przepisami zaprzestaniemy przetwarzania twoich danych jeśli twój interes będzie przeważał nad naszym.

Odbiorcami danych w takim przypadku mogą być: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej, 2) dostawcy innych usług elektronicznych, w ramach których przekazujemy sobie dane, 3) podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, 4) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 5) podmioty świadczące usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.), 6) podmioty, których udział w przetwarzaniu danych wynika z zawartej umowy, a w szczególności nasi dostawcy.

Twoje dane przetwarzamy do momentu rozwiązania umowy, czyli zrealizowania zakupów, jednak:
- W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami twoje dane będą przetwarzane co najmniej do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zakończenia wszystkich postępowań sądowych lub egzekucyjnych.
- W przypadku zachowania danych w celach archiwalnych do czasu, gdy dane staną się zbędne ze względu na zakładane i związane z archiwizacją cele. Przyjmujemy, że nie powinno to się stać później niż w ciągu 10 lat.
- Dane, które staną się zbędne dla realizacji celu dla którego zostały zebrane, zostaną usunięte niezwłocznie.
- Zaprzestaniemy też przetwarzania twoich danych w chwili ustalenia i zrealizowania prawa do sprzeciwu.

Zakładasz konto na naszej platformie, logujesz się przy użyciu konta na Facebooku lub Apple ID

Założenie konta na naszej platformie wiąże się z zawarciem umowy na podstawie dostępnego na stronie regulaminu świadczenia usług i przetwarzaniem twoich danych zgodnie z tym regulaminem. Taka umowa jest podstawą przetwarzania danych osobowych w celu udzielenia ci dostępu do konta i umożliwienia składania zamówień przy jego użyciu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Podanie danych do umowy jest dobrowolne, ale jest warunkiem jej zawarcia, a co za tym idzie, założenia konta na naszym portalu.

Wykonywanie ewentualnej umowy może wiązać się z powstaniem roszczeń po którejś ze stron. Po realizacji umowy wciąż możemy przetwarzać twoje dane osobowe celem dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO). Takie przetwarzanie twoich danych będzie miało miejsce wyłącznie w przypadku uprawdopodobnienia roszczeń lub ustalenia przez nas istotnego ryzyka ich wystąpienia.

Dane możemy przechowywać w celu zarchiwizowania informacji mającej dla nas uzasadnione, faktycznie lub potencjalnie istotne znaczenie. Podstawą takiego przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO) polegający na ochronie informacji, która wciąż może służyć osiąganiu innych, prawnie uzasadnionych celów.

Odbiorcami danych są albo mogą być: 1) dostawca usługi poczty elektronicznej, 2) dostawcy innych usług elektronicznych, w ramach których przekazujemy sobie dane, 3) podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, 4) podmioty świadczące usługi pocztowe i kurierskie, 5) podmioty świadczące usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.), 6) podmioty, których udział w przetwarzaniu danych wynika z zawartej umowy.

Twoje dane przetwarzamy do momentu rozwiązania umowy, czyli usunięcia twojego konta, jednak:
- W przypadku dochodzenia lub obrony przed roszczeniami twoje dane będą przetwarzane co najmniej do terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub zakończenia wszystkich postępowań sądowych lub egzekucyjnych.
- W przypadku zachowania danych w celach archiwalnych do czasu, gdy dane staną się zbędne ze względu na zakładane i związane z archiwizacją cele. Przyjmujemy, że nie powinno to się stać później niż w ciągu 10 lat.
- Dane, które staną się zbędne dla realizacji celu dla którego zostały zebrane, zostaną usunięte niezwłocznie.

Uwierzytelnianie przez Facebook

Zakładając konto na naszej platformie możesz skorzystać z uwierzytelniania za pośrednictwem konta na portalu Facebook. Takie logowanie wiąże się ze zgodą na zainstalowanie cookies Facebooka i umożliwienie mu zbierania informacji o korzystaniu przez ciebie z naszej platformy — również w celu dostosowania reklam. Z kolei my otrzymujemy od Facebooka wgląd w twoje imię i nazwisko, zdjęcie profilowe oraz adres mejlowy (ten jednak opcjonalnie). Takie przetwarzanie twoich danych odbywa się na podstawie twojej zgody, którą wyrażasz poprzez skorzystanie z tej opcji (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO). Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem takiego logowania. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do chwili jej odwołania. Działania Facebooka odbywają się zgodnie z jego zasadami ochrony prywatności. Jeżeli chcesz wyłączyć jego cookies lub zrezygnować z opcji logowania przez Facebooka, możesz to zrobić w jego ustawieniach (w części „aplikacje i witryny” oraz w części „pliki cookie”). Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będziesz wyrażać na to zgodę poprzez utrzymanie zgody na cookies Facebooka, a my będziemy udostępniać ten mechanizm uwierzytelniania.

Uwierzytelnianie przez Apple ID

Zakładając konto na naszej platformie możesz skorzystać z uwierzytelniania za pośrednictwem konta Apple ID. Takie logowanie umożliwia Apple Inc. zbierania informacji o korzystaniu przez ciebie z naszej platformy — wedle deklaracji Apple jedynie do udostępnienia usługi logowania z użyciem Apple ID oraz zapobiegania oszustwom. Z kolei my otrzymujemy od Apple wgląd w twoje imię i nazwisko oraz adres mejlowy — ten jednak wyłącznie opcjonalnie. Jeśli nie udostępnisz nam swojego adresu mejlowego, będziesz logować się przez Apple ID na oddzielne konto (inne niż to skojarzone z twoim adresem mejlowym). Takie przetwarzanie twoich danych odbywa się na podstawie twojej zgody, którą wyrażasz poprzez skorzystanie z tej opcji (art. 6 ust. 1 lit. (a) RODO). Zgoda jest dobrowolna, ale jest warunkiem takiego logowania. Zgoda może zostać cofnięta w każdym czasie, jednak bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do chwili jej odwołania. Działania Apple odbywają się zgodnie z jego zasadami ochrony prywatności. Jeżeli chcesz zrezygnować z opcji logowania przez Apple ID, możesz to zrobić w jego ustawieniach (Apple ID > „Logowanie i zabezpieczenia” > „Zaloguj się, używając konta Apple”). Twoje dane będą przetwarzane tak długo, jak długo będziesz wyrażać na to zgodę poprzez wykorzystywanie Apple ID, a my będziemy udostępniać ten mechanizm uwierzytelniania.

Masz zablokowany dostęp do naszej platformy albo twoje konto zostało usunięte. Odmawiamy ci dalszego świadczenia usług

W ramach naszego regulaminu przewidujemy możliwość zablokowania ci dostępu do konta, a nawet jego usunięcia. Takie przetwarzanie danych osobowych możliwe jest w ramach zawartej umowy i odbywa się na zasadach opisanych w sekcji „Zakładasz konto na naszej platformie”.

Otrzymujesz od nas newsletter, inne wiadomości mejlowe, sms, albo powiadomienie z aplikacji

Przesyłamy ci newsletter, inne wiadomości mejlowe, sms albo powiadomienie w aplikacji w celu informowania cię o naszych produktach lub usługach, jak również produktach i usługach naszych partnerów (sklepów działających na naszym portalu). Wiadomości te przesyłamy za twoją zgodą na przesyłanie informacji handlowej (treści marketingowych), której mogłeś (mogłaś) udzielić rejestrując swoje konto, robiąc zakupy, zamawiając newsletter, albo składając stosowne oświadczenie (najczęściej jest to zaznaczenie opcji w formularzu elektronicznym lub złożenie podpisu na formularzu papierowym). Zgoda ta jest dobrowolna, ale jest niezbędna, by zamówić nasz newsletter lub informacje handlowe o promocjach. W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę, przy czym nie ma to wpływu na działania, które miały miejsce do momentu jej odwołania.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z przesyłaniem informacji handlowej (komunikatów marketingowych) stanowi nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), który polega na optymalnym prezentowaniu swojej działalności i swojej oferty. Przypominamy, że masz prawo wyrażenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania twoich danych osobowych. Jako sprzeciw i podstawę do zaprzestania przetwarzania twoich danych traktujemy również wycofanie zgody na samo przesyłanie informacji handlowej.

Odbiorcami twoich danych mogą być 1) podmioty wspierające przesyłanie informacji handlowej (dostawcy usług informatycznych takich jak hosting, poczta elektroniczna, czy usługi służące do mejlingu) oraz 2) inne podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne. Odbiorcą danych mogą być również 3) podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, a także 4) podmioty świadczące usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.).

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu ustalenia i zrealizowania prawa do sprzeciwu lub do chwili cofnięcia przez ciebie zgody na przesyłanie informacji handlowej. Zaprzestaniemy też przetwarzania danych, gdy sami zakończymy świadczenie usługi newslettera lub innej usługi polegającej na przesyłaniu informacji handlowej.

Otrzymujesz od nas przesyłki pocztowe, albo otrzymujesz coś od naszych dostawców poza twoimi zakupami w sklepie

Korzystając z twoich danych możemy przesłać ci przesyłkę na twój adres korespondencyjny (np. jakiś prezent od nas). Takie działanie zalicza się do realizacji celu polegającego na informowaniu cię o naszych produktach lub usługach, jak również produktach i usługach naszych partnerów (sklepów działających na naszym portalu).

W związku z przesyłaniem informacji drogą tradycyjnej korespondencji możemy przetwarzać twoje dane osobowe. Takie przetwarzanie ma za podstawę nasz prawnie uzasadniony interes lub prawnie uzasadniony interes naszych partnerów (art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO), który polega na optymalnym prezentowaniu swojej działalności i swojej oferty.

Odbiorcami twoich danych mogą być 1) podmioty utrzymujące i serwisujące nasze systemy informatyczne, 2) podmioty świadczące usługi pocztowe lub kurierskie, a także 3) podmioty świadczące usługi wspierające naszą działalność (np. księgowe, audytorskie, usługi prawne itp.).

Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu ustalenia i zrealizowania prawa do sprzeciwu lub do chwili, gdy sami zakończymy przesyłanie w ten sposób informacji handlowej. Staramy się również, by takie przetwarzanie twoich danych nie trwało dłużej niż w ciągu roku od naszego wcześniejszego kontaktu, w ramach którego pozyskaliśmy lub przetwarzaliśmy twoje dane osobowe.

Współpracujesz z nami lub dla nas pracujesz

Informacje o przetwarzaniu twoich danych przekazaliśmy ci w momencie formalizowania naszej współpracy. Jeżeli utraciłeś (utraciłaś) je, albo masz jakieś wątpliwości, skontaktuj się z nami. Jeśli jesteś sprzedawcą i prezentujesz swoje usługi na naszej platformie, zajrzyj tutaj.